Devolucions i dret de desistiment

Devolucions Hanukeii

 

1. Devolucions per defectes de fabricació.

L'Usuari podrà tornar a HANUKEII, Qualsevol producte que presenti un defecte de fabricació. Tenint en compte la naturalesa dels productes contractats, l'Usuari tindrà un termini d'un mes per comunicar a HANUKEII la seva falta de conformitat amb els mateixos. Si se supera aquest termini qualsevol dany i perjudicis seran assumits per l'Usuari.

Per formalitzar la devolució, l'Usuari haurà de contactar amb HANUKEII dins el termini concedit d'un mes, a l'adreça contact @ hanukeii .com, indicant el producte o productes objecte de devolució, adjuntant una fotografia i una relació detallada dels defectes apreciats en els mateixos

Una vegada que HANUKEII hagi rebut la comunicació de l'Usuari, l'informarà en el termini d'entre 3 -5 dies hàbils si és procedent o no la devolució del producte. En cas que sigui procedent la devolució, HANUKEII indicarà a l'usuari la forma de recollida o de l'enviament a les seves oficines / magatzems de l'producte defectuós.

Cada producte a retornar ha de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i -en el seu cas-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no procedís d'aquesta manera per part de l'Usuari, HANUKEII es reserva el dret a denegar la devolució.

Un cop rebut el producte i constatats els defectes, HANUKEII donarà la possibilitat a l'Usuari de substituir el producte per un altre d'idèntiques característiques, llevat que aquesta opció resultés objectivament impossible o desproporcionada per HANUKEII.

En el cas que per motius de falta d'estoc no pogués procedir-se a l'enviament d'un altre producte d'idèntiques característiques, l'Usuari podrà triar entre resoldre el contracte (és a dir, la devolució dels imports pagats) o bé sol·licitar l'enviament d'un altre model que l'Usuari voluntàriament triï.

El lliurament del producte d'idèntiques característiques o de el nou model que l'Usuari esculli, segons correspongui, es realitzarà en els propers 3-5 dies hàbils a comptar de la data en què HANUKEII confirmés a l'Usuari la substitució del producte defectuós o l'enviament de el nou model.

La substitució, l'enviament d'un nou model o la resolució de contracte no implicaran despeses addicionals per a l'Usuari.   

Si l'Usuari resolgués el contracte, HANUKEII durà a terme la devolució de la totalitat de l'import pagat a l'Usuari per la compra del producte defectuós.

HANUKEII informa als Usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà de la forma de pagament que hagués utilitzat l'Usuari a l'hora de comprar el producte.

2. Desistiment.

En el cas que l'Usuari no estigués d'acord amb els productes rebuts en la seva comanda, l'Usuari, d'acord amb la Llei General per a la defensa dels Consumidors i Usuaris, disposarà d'un termini de catorze (15) dies naturals per tornar la totalitat de la comanda o, si ho prefereix, podrà retornar qualsevol dels productes que integraran la comanda total i tot això sense cap penalització i sense necessitat d'indicar els motius.

No obstant això, l'Usuari haurà de fer-se càrrec de el cost directe de devolució a HANUKEII, Tant si torna la comanda per complet com si decideix tornar només alguns dels productes de la comanda.

Per formalitzar la devolució, haurà de contactar amb HANUKEII en la direcció contact @ hanukeii .com, enviant complimentat el formulari de desistiment que s'adjunta als presents Termes i Condicions com Annex 1 Rebuda la comunicació, HANUKEII li indicarà la forma d'enviament de la comanda a les seves oficines o magatzems.

 

HANUKEII no es fa responsable de l'empresa de missatgeria que l'Usuari contracti per a la devolució de la comanda. En aquest sentit, HANUKEII recomana a l'Usuari que exigeixi a l'empresa de missatgeria que li faciliti el justificant de lliurament un cop el missatger hagi dipositat el producte a les oficines de HANUKEII, De manera que l'Usuari tingui constància que el producte ha estat lliurat correctament a HANUKEIIHANUKEII no es fa responsable de l'adreça on un usuari envia la comanda per a la seva devolució. Haurà de ser sempre la nostra oficina en el cas d'Europa. Si no tinguéssim confirmació de lliurament i l'usuari no presentés un justificant de lliurament, HANUKEII no es faria responsable de la pèrdua i seria l'usuari qui hauria de reclamar a l'empresa de transport que hagués contractat.

Les despeses de la devolució de la comanda (com per exemple, despeses d'enviament a través d'empreses de missatgeria) seran assumits directament per l'Usuari.

El producte haurà de trobar-se sense usar i amb totes les seves etiquetes, embalatges i -en el seu cas-, documentació i elements accessoris originals que vinguessin amb el mateix. Si no procedís d'aquesta manera per part de l'Usuari o si el producte hagués patit algun dany, l'Usuari accepta que el producte pugui patir una depreciació o que HANUKEII es pugui denegar la devolució.

Un cop HANUKEII comprovi que la comanda es troba en bones condicions, HANUKEII procedirà a retornar la totalitat dels imports pagats per l'Usuari.

Si l'Usuari decidís tornar la comanda per complet, HANUKEII tornarà a l'Usuari la totalitat dels imports que aquest hagués pagat i si només retornés algun dels productes, només se li retornarà la part corresponent a aquests productes.

HANUKEII informa als Usuaris que el termini de la devolució dels imports pagats dependrà de la forma de pagament que hagués utilitzat l'Usuari a l'hora de comprar el producte. En qualsevol cas, HANUKEII retornarà els imports pagats al més aviat possible i, en tot cas, dins dels 14 dies naturals següents a la data en què s'hagués rebut el producte retornat.

 

Política de Canvi de productes

HANUKEII no admet el canvi entre un producte comprat per l'Usuari per un altre producte que estigui ofert en el lloc web.

En cas que l'Usuari vulgui fer el canvi en un producte, ha d'exercir el seu dret de desistiment sobre el mateix conforme el que estableix la clàusula 6.2 i comprar posteriorment el nou producte que desitgi.